با بیش از 100 تراکنش به صورت همزمان

برای ایجاد یک درگاه چه کار باید کنم ؟

  • سایت تمیز پرداخت با در دست داشتن 3 PSP معروف کشور با نامهای :
    • 1مبناکارت آریا
    • 2پرداخت الکترونیک سامان
    • 3ایرانکیش
    بیش از 100 تراکنش به شکل همزمان را تا کنون پوشش داده است ، و در نظر دارد با به کارگیری ایده هایی نو در زمینه پرداخت این رقم را با بالایه 10000 تراکنش در روز ارتقا دهد